Membrii facultatii
Utilizator :
Parola :
Salveaza-mi parola
AFISIERUL FACULTATII

AFISIERUL PROFESORILOR

 

In conformitate cu Regulamentele Universitatii (Procedura TUIASI POM05), la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial vor avea loc alegeri pentru 1 loc vacant al cadrelor didactice in Consiliu Facultatii (loc vacantat prin pensionarea domnului profesor Gheorghe slabu) . Locul este repartizat pentru cadre didactice din alte departamente decat cele apartinand administrativ de facultate.   Candidatii, cadre didactice care au norma preponderent la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, trebuie sa depuna CV – ul de candidatura la comisia electrorala pana la 05 Decembrie 2014.  Alegerile vor avea loc in cadrul Adunarii Generale, Joi 18 Decembrie 2014, ora 13,30, in amfiteatrul TCM2. (09.11.2014)

3rd International Conference “Graph Modelling In Engineering” 22 – 24 June 2015 University of Bielsko-Biala  Poland

  • In vederea completarii paginii web a facultatii, cadrele didactice si personalul didactic auxiliar sunt rugate sa transmita, urgent, in format electronic, prin directorii de departamente urmatoarele date: poza, CV, pagina web (daca exista), adresa de e-mail, numar de telefon de serviciu, principalele preocupari in activitatea didactica, principalele preocupari in activitatea stiintifica (05.04.14);
 
Limba Romana Limba Engleza Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' Iasi
despre noi
MECTS

ORDIN nr. 3165 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016

În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu elaborează propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ: METODOLOGIA-CADRU privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Prezenta metodologie-cadru stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat pentru anul universitar 2015-2016.

Art. 2

(1)Instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică propriul regulament de organizare a admiterii la programele de studii oferite, în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

(2)În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor.

(3)Instituţiile de învăţământ superior vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

a)regulamentul propriu de admitere;

b)oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c)condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;

d)perioadele sesiunilor de admitere;

e)modalitatea şi probele de concurs;

f)facilităţile sau condiţiile speciale;

g)taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

h)alte informaţii utile candidaţilor.

(4)Conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

CAPITOLUL II: Organizarea admiterii

Art. 3

(1)Potrivit legii, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

(2)Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă/programe de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4)Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4

Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ pentru studiile universitare menţionate la art. 3 se poate organiza în sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar.

Art. 5

(1)Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română.

(2)Pentru programele universitare de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

(3)Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba română sau în limba străină de predare a programului de studii universitare de licenţă.

(4)Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins.

Art. 6

Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive prevăzute în regulamentele proprii sunt eliminatorii şi se vor nota cu admis/respins.

CAPITOLUL III: Condiţii de admitere şi înscrierea candidaţilor

Art. 7

(1)La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă.

(2)La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

(3)La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Art. 8

(1)Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(2)Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia.

Art. 9

Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 10

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învăţământul superior militar, de ordine publică şi siguranţă naţională pot participa şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

Art. 11

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz.

Art. 12

(1)Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

(2)Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

(3)În cadrul regulamentelor proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale.

Art. 13

(1)Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2014-2015 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/ licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

(2)În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în sesiunea 2014-2015.

(3)Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Art. 14

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Art. 15

(1)Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevăzute în regulamentul propriu.

(2)Senatele universitare pot prevedea, prin regulamentele proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3)Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

CAPITOLUL IV: Rezultatele admiterii şi înmatricularea

Art. 16

(1)Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

(2)Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere.

(3)La calcului mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii.

(4)Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

(5)Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.

(6)Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.

(7)Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie.

(8)Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

(9)Universităţile au obligaţia încheierii contractelor de studii dintre studenţii înmatriculaţi şi rectorul universităţii.

Art. 17

(1)Regulamentul propriu de admitere trebuie să cuprindă un capitol referitor la contestaţii.

(2)Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform regulamentelor proprii de admitere.

(3)Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

(4)Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 129 din data de 19 februarie 2015

 

despre noi
UT "Gh. Asachi"
despre noi
Facultatea CM

FORMA DE SELECTIE

LA CONCURUSUL DE ADMITERE IN FACULTATE 2014

ADMITERE IN FACULTATE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

1. Candidatul opteaza pentru concurs de dosare sau pentru examen constand dintr-un test grila la Matematica, nivel M2. VEZI TEMATICA AICI

Media de admitere la concursul de dosare se limiteaza la 10 si se calculeaza astfel :

MG = 0,5MBac +0,5*K* MEc ,

unde

K = 1.0 pentru candidatii care nu au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica
K = 1.3 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M2 (alta decat M1)
K = 1.5 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M1

MBac– este media obtinuta la Bacalaureat
MEc– este nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului (matematica sau istorie)..

2. Pentru candidatii care aleg admiterea prin examen, media de admitere este nota obtinuta la examen.

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici” si primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale concursului national de matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la concursul de creativitate mecanica “Dumitru MANGERON” organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Media generala obtinuta la Bacalaureat;
2 . Nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la proba la alegere a profilului;

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Admiterea se realizeaza pe baza notelor obtinute la examenul de diploma si din interviu. Media de admitere se calculeaza cu relatia:

MG = 0,7 MDipl + 0,3 Mi

unde:
MDipl = nota obtinuta la examenul de diploma
Mi = nota obtinuta la interviu

Interviul va consta in prezentarea libera a unui eseu, în maxim 4-5 minute, privind motivatia si asteptarile candidatului pentru specializarea de master pe care vrea sa o urmeze, fiecare membru a comisiei putand formula o întrebare pentru a se edifica asupra originalitatii eseului sau asupra altui aspect legat de cerintele cursurilor de masterat din Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial. Nota la interviu va fi media notelor acordate de membrii comisie.

Admiterea pentru continuarea studiilor

Admiterea se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de absolvire a studiilor de scurta durata / subingineri:

MG = MAbsolv

ADMITERE DOCTORAT

Selectia candidatilor pentru Doctorat se face pe baza de colocviu la care se va lua in considerare:

- 50 % media examenului de licenta
- 50 % raspunsurile candidatului la întrebarile comisiei;

regulamente
Calendar

ADMITERE – STUDII DE LICENTA

Prima sesiune de concurs:
Înscrierea candidatilor:

13- 28 IULIE 2015 pentru candidatii care opteaza pentru concurs de dosare;

13-22 Iulie 2015 pentru candidatii care opteaza pentru admiterea pe baza de test;
Sustinerea testului pentru candidatii care opteaza pentru aceasta forma de concurs: 24 IULIE 2015

Afisarea rezultatelor: 29  IULIE 2015
Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 30–31 Iulie; 28 August – 02 Septembrie  2015
Afisarea rezultatelor finale: 03 Septembrie 2015

PROGRAM DE INSCRIERI

13.07.2015 – 28.07.2015

Luni – Vineri  800 – 1500

Sâmbăta 800‑1200

 

A doua sesiune de concurs:
Înscrierea candidatilor:

04 – 16 SEPTEMBRIE 2015 pentru candidatii care opteaza pentru concurs de dosare;

04-09 SEPTEMBRIE 2015 pentru candidatii care opteaza pentru admiterea pe baza de test;
Sustinerea testului pentru candidatii care opteaza pentru aceasta forma de concurs: 11 SEPTEMBRIE 2015

Afisarea rezultatelor: 17 SEPTEMBRIE 2015
Depunerea actelor originale / Retragerea dosarelor: 184 – 18 Septembrie 2015
Redistribuirea locurilor ramase prin retragerea unor candidati declarati initial admisi: 21 Septembrie 2015;
Afisarea rezultatelor finale: 22 Septembrie 2015

 

PROGRAM DE INSCRIERI

04.09.2015 – 16.09.2015

Luni – Vineri  800 – 1500

Sâmbăta 800‑1200

 

 

NUMARUL ESTIMAT AL LOCURILOR  PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTA

SESIUNEA IULIE  2015
DOMENIUL
SPECIALIZAREA
Numar de locuri
Subventionate (fara taxa)
Cu taxa*
INGINERIE INDUSTRIALA (ingineri diplomati – 4 ani) Tehnologia Constructiilor de Masini  125  5
Masini-Unelte si Sisteme de Productie
Ingineria Sudarii
INGINERIE MECANICA (ingineri diplomati – 4 ani) Mecanica Fina si Nanotehnologii 60  5
Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice
Inginerie si management (ingineri diplomati – 4 ani) Inginerie Economica in Domeniul Mecanic  65 10
TOTAL
 250  20

 

Pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit liceul in Romania sunt alocate 4  locuri bugetare (2 cu bursa si 2 fara bursa  -  1 IM, 1 II, 2 Iman).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova, care au efectuat studiile liceale în Republica Moldova sunt alocate 9 locuri bugetare (2 cu bura si 7 fara bursa -  4 IM, 3 II, 2 Iman). Inscrierile se fac conform reglementarilor in vigoare.

ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Prima sesiune de concurs:
Înscrierea candidatilor:  13 Iulie – 28 IULIE 2015;

Interviu: 17, 28 IULIE 2015
Afisarea rezultatelor: 30 IULIE 2015

A doua sesiune de concurs:
Inscrierea candidatilor: 04- 08 SEPTEMBRIE 2015;

Interviu18  SEPTEMBRIE 2015
Afisarea rezultatelor: 21 Septembrie 2015;

Interviul va consta in prezentarea libera a unui eseu, în maxim 4-5 minute, privind motivatia si asteptarile candidatului pentru specializarea de master pe care vrea sa o urmeze, fiecare membru a comisiei putand formula o întrebare pentru a se edifica asupra originalitatii eseului sau asupra altui aspect legat de cerintele cursurilor de masterat din Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial. Nota la interviu va fi media notelor acordate de membrii comisie.

NUMARUL ESTIMAT DE  LOCURI PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2015

 

 

Pentru candidatii din Republica Moldova sunt alocate 2  locuri bugetare.  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Pentru admiterea la Doctorat se propun 20 locuri la zi (buget) si 5 locuri cu taxa. Insrierile se fac la Rectorat in perioada 1-20 septembrie 2014, iar colocviul de admitere va avea loc in perioada 22-25 septembrie 2015 in sala de Consiliu a Facultatii.

Prezentare video a Facultatii (apasa aici)

planuri
Forma Selectie

FORMA DE SELECTIE

LA CONCURUSUL DE ADMITERE IN FACULTATE 2015

ADMITERE IN FACULTATE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

1. Candidatul opteaza pentru concurs de dosare sau pentru examen constand dintr-un test grila la Matematica, nivel M2. VEZI TEMATICA AICI

Media de admitere la concursul de dosare se limiteaza la 10 si se calculeaza astfel :

MG = 0,5MBac +0,5*K* MEc ,

unde

K = 1.0 pentru candidatii care nu au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica
K = 1.3 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din alta programa decat M1
K = 1.5 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M1

MBac– este media obtinuta la Bacalaureat
MEc– este nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului (matematica sau istorie)..

2. Pentru candidatii care aleg admiterea prin examen, media de admitere este nota obtinuta la examen.

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici” si primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale concursului national de matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la concursul de creativitate mecanica “Dumitru MANGERON” organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Media generala obtinuta la Bacalaureat;
2 . Nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la proba la alegere a profilului;

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Admiterea se realizeaza pe baza notelor obtinute la examenul de diploma si din interviu. Media de admitere se calculeaza cu relatia:

MG = 0,7 MDipl + 0,3 Mi

unde:
MDipl = nota obtinuta la examenul de diploma
Mi = nota obtinuta la interviu

Interviul va consta in prezentarea libera a unui eseu, în maxim 4-5 minute, privind motivatia si asteptarile candidatului pentru specializarea de master pe care vrea sa o urmeze, fiecare membru a comisiei putand formula o întrebare pentru a se edifica asupra originalitatii eseului sau asupra altui aspect legat de cerintele cursurilor de masterat din Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial. Nota la interviu va fi media notelor acordate de membrii comisie.

Admiterea pentru continuarea studiilor

Admiterea se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de absolvire a studiilor de scurta durata / subingineri:

MG = MAbsolv

ADMITERE DOCTORAT

Selectia candidatilor pentru Doctorat se face pe baza de colocviu la care se va lua in considerare:

- 50 % media examenului de licenta
- 50 % raspunsurile candidatului la întrebarile comisiei;

planuri
Acte necesare

Inscrierea candidatilor se face la sediul Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial, B-dul D. Mangeron, nr. 59,A, pe baza unei cereri de inscriere, la care se anexeaza:

1. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original si in copie legalizata;

Pentru candidatii care promoveaza examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2014, pentru prima sesiune de admitere, respectiv august – septembrie 2013 pentru a doua sesiune de admitere, se accepta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute. In acest caz candidatii vor semna declaratia de la punctul 8.

2. Certificatul de nastere, in copie legalizata;
3. Adeverinta medicala tip;
4 . Doua fotografii tip carte de identitate;
5. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
6 . Diploma de licenta sau de absolvire, in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare;
7 . Declaratii privind luarea la cunostinta de necesitatea aducerii Diplomei de Bacalaureat in original pana la data stabilita pentru fiecare sesiune de concurs (formular tip existent la Comisia de Inscriere);
8 . Adeverinta eliberata de comisia de admitere de la facultatea la care candidatul a depus documentele in original, prin care se atesta inscrierea cu acte in original. In acest caz documentele vor fi depuse in copie legalizata iar candidatul va semna declaratia de la punctul 7.
9 . Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati).

Pentru inscrierea la concursul de Admitere la Master se anexeaza la cererea de inscriere, documentele:

1. Diploma de bacalaureat si diploma (sau adeverinta pentru absolventii din anul 2014) de finalizare a studiilor de invatamat superior de lunga durata / licenta, in original si in copie legalizata;
2. Certificat de nastere, in copie legalizata;
3. Adeverinta medicala tip;
4. Trei fotografii tip carte de identitate;
5. Chitanta de plata a taxei de inscriere sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei

TAXA DE INSCRIERE PENTRU TOATE FORMELE DE INVATAMANT ESTE DE 100 lei

Prezentare video a Facultatii (apasa aici)

planuri
Locuri

NUMARUL LOCURILOR SOLICITAT PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTA

SESIUNEA IULIE 2015
DOMENIUL
SPECIALIZAREA
Numar de locuri
Subventionate (fara taxa)
Cu taxa*
INGINERIE INDUSTRIALA (ingineri diplomati – 4 ani) Tehnologia Constructiilor de Masini  125 5
Masini-Unelte si Sisteme de Productie
Ingineria Sudarii
INGINERIE MECANICA (ingineri diplomati – 4 ani) Mecanica Fina si Nanotehnologii 60  5
Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice
Inginerie si management (ingineri diplomati – 4 ani) Inginerie Economica in Domeniul Mecanic 65  10
TOTAL
250  20

Pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit liceul in Romania sunt alocate 4  locuri bugetare (2 cu bursa si 2 fara bursa  -  1 IM, 1 II, 2 Iman).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova, care au efectuat studiile liceale în Republica Moldova sunt alocate 9 locuri bugetare (2 cu bura si 7 fara bursa –  4 IM, 3 II, 2 Iman). Inscrierile se fac conform reglementarilor in vigoare.

INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ADMITEREA CANDIDATILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA GASITI APASAND AICI

 

NUMARUL LOCURILOR SOLICITAT PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

SESIUNEA IULIE 2015

 

Pentru candidatii din Republica Moldova sunt alocate 2  locuri bugetare.  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

* Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2014 – 2015 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2000 lei anual).

Specializarea Antreprenoriat Industrial se va organiza numai daca vor fi ocupate pe langa cele 15 locuri bugetate si minim 20 locuri cu taxa.

O specializare va functiona cu minm 25 studenti. In cazul ca vor fi specializari cu mai putin de 25 studenti, candidatii se vor repartiza la specializarile imediat urmatoare ca preferinta care pot primi locuri.

Pentru admiterea la Doctorat s-au solicitat 22 locuri la zi (buget) si 5 la taxa. Inscrierile se fac la Rectorat in perioada 1-20 septembrie 2015, iar colocviul de admitere va avea loc in data de 23 septembrie 2015 in sala de Consiliu a Facultatii.

planuri
Facilitati

Studentii Facultatii de Constructii de Masini si Managemen Industrial beneficiaza de conditii de studiu din cele mai bune din tara si chiar din Europa. Spatiile de invatamant ale Facultatii sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnica de calcul si echipamente de laborator este una deosebita.

In perioada studiilor studentii pot beneficia de:

- Burse Profesionale, Burse Sociale, Burse Socrates – Erasmus, Burse de Cercetare in Strainatate;

- acces gratuit, pe baza legitimatiei, la toate bibliotecile din Iasi;

- reduceri la tarifele de transport local si interurban;

- cazare pentru toti studenții facultății, cu domiciliul in alta localitate decat municipiul Iasi, in cel mai mare Campus universitar din tara – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studentii casatoriti pot primi cazare in camine de familisti.

- posibilitatea de a participa la viata sociala prin activarea in diferite organizatii de tip sindical sau cu caracter profesional, cum este BEST (organizatie a studentilor de profil tehnic din Europa);

- tabere gratuite, la munte sau la mare, in perioada vacantelor de iarna si de vara;

planuri
Statistici

STATISTICA ADMITERII 2014

Domeniul Inginerie Industriala (TCM, MUSP, IS):

Nr. locuri 2014
Ultima medie de intrare 2014
Concurenta 2014
Buget
123
6,70
1,24
Taxa
2
7,50
1

Domeniul Inginerie Mecanica (MFN,MSHP):

Nr. locuri 2014
Ultima medie de intrare 2014
Concurenta 2014
Buget
60
6,38
1,05
Taxa
15
6,15
0,26

Domeniul Inginerie si Management:

Nr. locuri 2014
Ultima medie de intrare 2014
Concurenta 2014
Buget
62
7,12
1,19
Taxa
4
7,00
0,2
planuri
Admiterea la zi

SITUATIA CUMULATA A INSCRIERILOR – ADMITERE STUDII DE LICENTA – IULIE  2015

DOMENIUL
Specializare
Numar de locuri
Situatia centralizata cumulata a inscrierilor la data de:
Buget (fara taxa)
Cu taxa
INGINERIE INDUSTRIALA TCM 121 10
MUSP
IS
INGINERIE MECANICA MFN 62 20
MSHP
INGINERIE SI MANAGEMENT IEM 60 10
TOTAL
243 40

Numarul de inscrisi, pentru fiecare domeniu, reprezinta cifra candidatilor care au, ca prima optiune, respectivul domeniu. Declarararea candidatilor admisi se face in ordinea strict descrescatoare a mediilor, pentru toate locurile scoase la concurs, indiferent de prima optiune a candidatilor. Criterile de departajare în caz de egalitate a mediilor sunt:

1. Media de scolaritate obtinuta la matematica în liceu; 2. Media generala a anilor de studiu din liceu; 3. Media generala obtinuta la Bacalaureat;

Rezultatele finale  ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2014 (02.09.2014, ora 18,00)

Rezultatele finale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2014 (04.09.2014)

NUMARUL LOCURILOR APROBAT PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTA

SESIUNEA 
DOMENIUL
SPECIALIZAREA
Numar de locuri
Subventionate (fara taxa)
Cu taxa*
INGINERIE INDUSTRIALA (ingineri diplomati – 4 ani) Tehnologia Constructiilor de Masini  0
Masini-Unelte si Sisteme de Productie
Ingineria Sudarii
INGINERIE MECANICA (ingineri diplomati – 4 ani) Mecanica Fina si Nanotehnologii
Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice
Inginerie si management (ingineri diplomati – 4 ani) Inginerie Economica in Domeniul Mecanic  0
TOTAL

Pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit liceul in Romania sunt alocate 4  locuri bugetare (2 cu bursa si 2 fara bursa  -  1 IM, 1 II, 2 Iman).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova, care au efectuat studiile liceale în Republica Moldova sunt alocate 9 locuri bugetare (2 cu bura si 7 fara bursa -  4 IM, 3 II, 2 Iman). Inscrierile se fac conform reglementarilor in vigoare.

INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ADMITEREA CANDIDATILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA GASITI APASAND AICI

 

NUMARUL LOCURILOR PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Specializarea

Nr locuri initial, BUGET

Nr candidati in Iullie

Nr locuri buget Septembrie

Nr locuri Taxa

Departamentul coordonator

1. Tehnologii avansate de fabricatie (TAF)

99

44

17

20

TCM

2. Managementul si tehnologia productie (MTP)

3

20

TCM

3. Conceptia si fabricatia asistata de calculator (CFAC)

19 +1

20

MUS

4. Sisteme micromecanice (SMM)

26

20

MUS

5. Inginerie si management în fabricatia masinilor (IMFM)

3

20

TCM

6. Mecanica fluidelor aplicata (MFA)

20

19

20

MFMAHP

7. Antreprenoriat Industrial (AI)

15

3

35

 TCM
TOTAL

134

117+1

155

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ESTE 05-17 SEPTEMBRIE. INTERVIUL SE VA SUSTINE IN 18 SEPTEMBRIE! 

Pentru candidatii din Republica Moldova sunt alocate 2  locuri bugetare.  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

NUMARUL LOCURILOR APROBATE PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTA

SESIUNEA IULIE 2014


DOMENIUL
SPECIALIZAREA
Numar de locuri
Subventionate (fara taxa)
Cu taxa*
INGINERIE INDUSTRIALA (ingineri diplomati – 4 ani) Tehnologia Constructiilor de Masini
120
1
Masini-Unelte si Sisteme de Productie
Ingineria Sudarii
INGINERIE MECANICA (ingineri diplomati – 4 ani) Mecanica Fina si Nanotehnologii
65
10
Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice
Inginerie si management (ingineri diplomati – 4 ani) Inginerie Economica in Domeniul Mecanic
58
0
TOTAL
243
11

Pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit liceul in Romania sunt alocate 4  locuri bugetare (2 cu bursa si 2 fara bursa  -  1 IM, 1 II, 2 Iman).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la sediul Rectoratului, Corp T.

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova, care au efectuat studiile liceale în Republica Moldova sunt alocate 9 locuri bugetare (2 cu bura si 7 fara bursa -  4 IM, 3 II, 2 Iman). Inscrierile se fac conform reglementarilor in vigoare.

Selectia candidatilor la Concursul de admitere in facultate se va realiza astfel:

1. Candidatul opteaza pentru concurs de dosare sau pentru examen constand dintr-un test grila la Matematica, nivel M2. VEZI TEMATICA AICI

Media de admitere la concursul de dosare se limiteaza la 10 si se calculeaza astfel :

MG = 0,5MBac +0,5*K* MEc ,

unde

K = 1.0 pentru candidatii care nu au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica K = 1.3 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M2 K = 1.5 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M1

MBac– este media obtinuta la Bacalaureat MEc– este nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului (matematica sau istorie)..

2. Pentru candidatii care aleg admiterea prin examen, media de admitere este nota obtinuta la examen.

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici” si primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale concursului national de matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la concursul de creativitate mecanica “Dumitru MANGERON” organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media generala obtinuta la Bacalaureat; 2 . Nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului; 3. Nota obtinuta la Bacalaureat la proba la alegere a profilului;

 

planuri
Pentru Admisi

1. Candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial au obligatia ca, în perioada 30-31-Iulie 2015, 28 August 02 Septembrie 2015 sa se prezinte la Decanatul facultatii pentru a semna CONTRACTUL DE STUDII precum si pentru plata taxei de înmatriculare ( 30 RON ). De asemenea, în perioada mentionata vor trebui sa-si completeze (daca este cazul) dosarul cu Diploma de Bacalaureat in original  si cu celelalte acte de studii în original. În caz contrar candidatul pierde locul în regim subventionat.

2. Dupa data de 03 Septembrie  August 2015, candidatii care nu au semnat si depus declaratia pe proprie raspundere sau care nu si-au completat dosarul cu Diploma de Bacalaureat si cu celelalte acte în original, vor fi declarati respinsi de la forma de învatamânt subventionat.

3. Locurile ramase libere, prin retragerea unor candidati declarati initial admisi, sau prin eliminarea unor candidati cauzata de nedepunerea dosarului cu actele în original, vor fi ocupate, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (prin coborârea “liniei de admitere”) de urmatorii candidatii care au la dosarul de concurs Diploma de Bacalaureat  în original

4. Rezultatul final al concursului va fi anuntat în 03.09.2015 si va tine cont de prezenta în dosarul candidatului a DIPLOMEI DE BACALAUREAT  si a celorlalte acte de studii în original

5. Dupa data de 04 septembrie 2015, eventualele locurile ramase libere, în urma retragerilor unor candidati sau prin eliminarea candidatilor care nu au depus la dosar Diploma de Bacalaureat  în original, si care nu vor fi ocupate de candidati neadmisi initial, prin coborârea “liniei de admitere”, vor fi scoase eventual la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2015.

6. În cazul candidatilor admisi pe locurile cu taxa, prima rata (800 RON) se achita pâna la data de 19 septembrie 2015. La sfârsitul anului I de studiu, în conditiile în care sunt îndeplinite sarcinile didactice, studentii de la forma de învatamânt cu taxa, pot ocupa un loc la învatamântul subventionat (fara taxa).

7. Cazarea studentilor de anul I va avea loc (cel mai probabil) în ziua de 28.09.2015 începând cu ora 8,00 (fete) si cu ora 9,30 (baieti), în amfiteatrul TCM1. Toti studentii de anul I, indiferent daca sunt la forma de învatamânt de la buget sau la cea cu taxa beneficiaza de cazare.

8. PENTRU OPERATIUNI LEGATE DE COMPLETAREA DOSARELOR, SECRETARIATUL FACULTATII VA DESCHIS ÎN ZILELE DE 30-31 IULIE 2015 ÎNTRE ORELE 8,00-14,00
Candidatii care doresc sa îsi retraga actele de la dosarul de concurs, o pot face, de la Secretariatul facultatii, în perioada 28 August – 02 Septembrie 2015, pe baza actului de identitate

Rezultatele partiale  ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2014 (29.07.2014, ora 15,00)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2014 (29.07.2014)

NUMAR DE LOCURI PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENTĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

(se va afisa la 03.09.2014 in functie de situatia dosarelor cu acte in original)

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

Numar de locuri

Buget

Taxa

INGINERIE INDUSTRIALA Tehnologia Construcţiilor de Maşini  7  0
Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie
Ingineria Sudării
INGINERIE MECANICA Mecanica Fina şi Nanotehnologii  40  9
Masini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice
INGINERIE SI MANAGEMENT Inginerie Economică în Domeniul Mecanic  18  0

TOTAL

 65  9

Notă: Numărul de locuri afişat este valabil la data de 03.09.2014 şi se va modifica în funcţie de situaţia retragerii / depunerii actelor de studii, în original, ale candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea Iulie 2014

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2014 (00.00.2014)

NUMARUL LOCURILOR PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Specializarea

Nr locuri initial, BUGET

Nr candidati in Iullie

Nr locuri buget Septembrie

Nr locuri Taxa

Departamentul coordonator

1. Tehnologii avansate de fabricatie (TAF)

99

44

17

20

TCM

2. Managementul si tehnologia productie (MTP)

3

20

TCM

3. Conceptia si fabricatia asistata de calculator (CFAC)

19 +1

20

MUS

4. Sisteme micromecanice (SMM)

26

20

MUS

5. Inginerie si management în fabricatia masinilor (IMFM)

2

20

TCM

6. Mecanica fluidelor aplicata (MFA)

20

19

20

MFMAHP

7. Antreprenoriat Industrial (AI)

15

3

35

 TCM
TOTAL

134

116+1

155

PERIOADA DE INSCRIERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ESTE 05-17 SEPTEMBRIE. INTERVIUL SE VA SUSTINE IN 18 SEPTEMBRIE!  Repartizarea pe specializări se va face in funcţie de numărul de locuri ocupate pe fiecare specializare şi de opţiunile candidaţilor, existȃnd posibilitatea ca nu toate specializările să funcţioneze în anul universitar 2014 – 2015

Rezultatele partiale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2013 (29.07.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2013 (29.07.2013)

planuri
Pentru neadmisi

IMPORTANT

1. Locurile ramase libere, prin retragerea unor candidati declarati initial admisi, sau prin eliminarea unor candidati cauzata de nedepunerea dosarului cu actele în original, vor fi ocupate, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (prin coborârea “liniei de admitere”) de urmatorii candidatii care au la dosarul de concurs Diploma de Bacalaureat în original.

2. Rezultatul final al concursului va fi anuntat în 03.09.2015 si va tine cont de prezenta în dosarul candidatului a DIPLOMEI  DE BACALAUREAT si a celorlalte acte de studii în original

3. Dupa data de 03 septembrie 2015, locurile ramase libere, în urma retragerilor unor candidati sau prin eliminarea candidatilor care nu au depus la dosar Diploma de Bacalaureat în original, si care nu vor fi ocupate de candidati neadmisi initial, prin coborârea “liniei de admitere”, vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2015.

4. Candidatii declarati neadmisi pe locurile finantate de la bugetul de stat, vor putea ocupa un loc în regim subventionat, prin retragerea unor candidati declarati initial admisi daca au depusa la dosarul de admitere Diploma   de Bacalaureat în original sau pot opta pentru locurile cu taxa.

5. Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2015-2016 va fi de  2700 lei. Plata taxei de scolarizare se poate face în patru transe anuale: august – septembrie 2015, decembrie 2015, februarie 2016 si mai 2016. Prima rata ( 800 RON ) se achita pâna la data de 19 septembrie 2015.

6. La sfârsitul anului I de studiu, în conditiile în care sunt îndeplinite sarcinile didactice, studentii de la forma de învatamânt cu taxa, pot ocupa un loc la învatamântul subventionat (fara taxa).

7. PENTRU OPERATIUNI LEGATE DE COMPLETAREA DOSARELOR, SECRETARIATUL FACULTATII ESTE DESCHIS ÎN ZILELE DE 30-31 IULIE 2015 ÎNTRE ORELE 8,00-14,00 Candidatii care doresc sa îsi retraga actele de la dosarul de concurs, o pot face, de la Secretariatul facultatii, în perioada 28 August – 02 Septembrie 2015, pe baza actului de identitate


.

planuri
Rezultate

Rezultatele FINALE ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – 2014 (20.09.2014, ora 12)

Rezultatele concursului de admitere – pentru continuare de studii – sesiunea Septembrie 2014 (17.09.2014, ora 20)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea Septembrie 2014 (17.09.2014, ora 20)

Rezultatele partiale  ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea SEPTEMBRIE 2014 (17.09.2014, ora 18,00) 

1. Candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial au obligatia ca, în ziua de 18 SEPTEMBRIE 2014 , sa se prezinte la Decanatul facultatii pentru a semna CONTRACTUL DE STUDII precum si pentru plata taxei de înmatriculare ( 30 RON ). De asemenea, în perioada mentionata vor trebui sa-si completeze (daca este cazul) dosarul cu Adeverinta de Bacalaureat in original (absolventii din anul 2014) sau  Diploma de Bacalaureat (absolventi din serii anterioare)  si cu celelalte acte de studii în original. În caz contrar candidatul pierde locul în regim subventionat.

2. Dupa data de 19 Septembrie  August 2014, candidatii care nu au semnat si depus declaratia pe proprie raspundere sau care nu si-au completat dosarul cu Diploma de Bacalaureat si cu celelalte acte în original, vor fi declarati respinsi de la forma de învatamânt subventionat. 

3. Locurile ramase libere, prin retragerea unor candidati declarati initial admisi, sau prin eliminarea unor candidati cauzata de nedepunerea dosarului cu actele în original, vor fi ocupate, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere (prin coborârea “liniei de admitere”) de urmatorii candidatii care au la dosarul de concurs Diploma de Bacalaureat (respectiv Adeverinta de Bacalureat) în original sau vor fi scoase din nou la concurs.

4. Rezultatul final al concursului va fi anuntat în 21.09.2014 si va tine cont de prezenta în dosarul candidatului a DIPLOMEI DE BACALAUREAT (ADEVERINTEI DE BACALAUREAT 2014) si a celorlalte acte de studii în original

5. Dupa data de 19 septembrie 2014, eventualele locurile ramase libere, în urma retragerilor unor candidati sau prin eliminarea candidatilor care nu au depus la dosar Diploma de Bacalaureat (Adeverinta 2014)  în original, si care nu vor fi ocupate de candidati neadmisi initial, prin coborârea “liniei de admitere”, vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2014.

6. În cazul candidatilor admisi pe locurile cu taxa, prima rata (700 RON) se achita pâna la data de 20 septembrie 2014. La sfârsitul anului I de studiu, în conditiile în care sunt îndeplinite sarcinile didactice, studentii de la forma de învatamânt cu taxa, pot ocupa un loc la învatamântul subventionat (fara taxa).

7. Cazarea studentilor de anul I va avea loc (cel mai probabil) în ziua de 27.09.2014 începând cu ora 8,00 (fete) si cu ora 9,30 (baieti), în amfiteatrul TCM1. Toti studentii de anul I, indiferent daca sunt la forma de învatamânt de la buget sau la cea cu taxa beneficiaza de cazare.

8. PENTRU OPERATIUNI LEGATE DE COMPLETAREA DOSARELOR, SECRETARIATUL FACULTATII ESTE DESCHIS ÎN ZILELE DE 18-19 SEPTEMBRIE 2014 ÎNTRE ORELE 8,00-14,00
Candidatii care doresc sa îsi retraga actele de la dosarul de concurs, o pot face, de la Secretariatul facultatii, în perioada 22 Septembrie 2014, pe baza actului de identitate

Rezultatele finale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2014 (04.09.2014)

Rezultatele finale  ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2014 (02.09.2014, ora 18,00)

Rezultatele partiale  ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2014 (29.06.2014, ora 15,00)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2014 (29.06.2014)

Rezultatele finale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta –  2013 (21.09.2013)

Rezultatele ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – 2013 (21.09.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea septembrie 2013 (18.09.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea septembrie 2013 (18.09.2013)

Rezultatele finale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2013 (03.09.2013)

Rezultatele finale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2013 (03.09.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2013 (29.07.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2013 (29.07.2013)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea septembrie 2012 (20.09.2012)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea SEPTEMBRIE 2012 (18.09.2012)

Rezultatele finale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2012 (03.09.2012)

Rezultatele FINALE ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea IULIE 2012 (03.09.2012)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere in facultate – studii universitare de licenta – sesiunea iulie 2012 (29.07.2012)

Rezultatele partiale ale concursului de admitere – studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2012 (29.07.2012)

Rezultatele candidatilor care au sustinut testul grila (27.07.2012)

planuri
A. Haimovici

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial organizeaza,

impreuna cu Inspectoratul scolar al Judetului Iasi

Concursul National de Matematica Aplicata “ADOLF HAIMOVICI”.

 1. FAZA JUDETEANA:14-15 Martie 2015

REZULTATE FINALE – FAZA JUDETEANA -14.03.2015.

Barem Clasa a XII-a – SERVICII

Erata SUBIECT + BAREM

Barem de corectare – faza judeteana – 14.03.2015    Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Subiecte de concurs – 14.03.2015  Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Repartitia pe sali a participantilor la Faza judeteana a concursului, 14 Martie 2015 (13.03.2015)

Programul Concursului, editia a XIX-a, 2015, este urmatorul:

- 14.03.2015 ora 9,00 – Deschiderea Festiva in Amfiteatrul TCM2

- 14.03.2015 orele 10,00 – 14,00 – Sustinerea probelor de concurs in Amfiteatrele TCM1, TCM2,TCM3,TCM4, TCM6, TCM7;

- 14.03.2015 ora 18,00 – Anuntarea Rezultatelor Concursului;

- Festivitatea de Premiere va avea loc Duminica, 15.03.2015, ora 10,00 in Amfiteatrul TCM2;

Elevii premiati la faza judetena a concursului vor fi admisi, fara concurs (pe baza primirii unei bonificatii de doua puncte la media finala de admitere), la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi, daca dupa absolvirea Liceului, vor opta pentru Facultatea noastra. De asemenea, anual pentru anul I de studiu Facultatea va acorda un numar de 16 burse profesionale studentilor care, ca elevi, au fost premianti ai concursului Adolf Haimovici.

FAZA NATIONALA: 01 – 03 MAI 2015;

- 01.05.2015 – Primirea participantilor la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iasi;

- 02.05.2015 ora 9,00 – Deschiderea Festiva in Amfiteatrul TCM2;

- 02.05.2015 orele 10 – 14 – Sustinerea probelor de concurs in Amfiteatrele TCM1, TCM2, TCM3,TCM4,TCM5,TCM6; TCM7, MUS1, MUS2;

- 02.05.2015 ora 19,00 – Anuntarea Rezultatelor Concursului;

- 03.05.2015 ora 09,00 – Festivitatea de Premiere in Amfiteatrul TCM2.

Elevii premiati la faza nationala a concursului vor fi admisi, fara concurs la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi, daca dupa absolvirea Liceului ei vor opta pentru Facultatea noastra. De asemenea, anual pentru anul I de studiu Facultatea va acorda un numar de 16 burse profesionale studentilor care, ca elevi, au fost premianti ai concursului Adolf Haimovici.

De asemenea, o serie de facultati similare din tara si-au exprimat intentia de a proceda in mod similar cu Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi.

Apasa aici pentru a vedea programa concursului

DIN ARHIVA

Aspecte din timpul Concursului – faza nationala (14.04.2014)

REZULTATE FINALE – FAZA Nationala  -13.04.2014.

Barem de corectare – faza judeteana – 08.03.2014     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Subiecte de concurs – faza judeteana – 08.03.2014     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Repartitia pe sali a participantilor la Faza nationala a concursului, 13  Aprilie 2014 (10.04.2014)

Aspecte din timpul Concursului – faza judeteana (09.03.2014)

REZULTATE FINALE – FAZA JUDETEANA -08.03.2014.

Barem de corectare – faza judeteana – 08.03.2014     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Subiecte de concurs – faza judeteana – 08.03.2014     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Repartitia pe sali a participantilor la Faza judeteana a concursului, 08 Martie 2014 (05.03.2014)

LISTA Participantilor  la faza nationala a Concursului de Matematica “Adolf Haimovici” (09/04/2013)

REZULTATE FINALE – FAZA NATIONALA (12.04.2013). 

Barem de corectare – faza natioanala – 12.04.2013-  Tehnic     Uman -Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii   ( 12.04 .2013)

Subiecte de concurs – faza nationala – 12.04.2013 –  Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii   ( 12.04.2013)

-

  FAZA JUDETEANA:09-10 Martie 2013

Aspecte din timpul Concursului – faza judeteana (11.03.2013)

REZULTATE FINALE – FAZA JUDETEANA -09.03.2013.

Barem de corectare – faza judeteana – 09.03.2013     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Subiecte de concurs – faza judeteana – 09.03.2013     Tehnic     Uman-Pedagogic    Servicii    Stiintele naturii

Repartitia pe sali a participantilor la Faza judeteana a concursului, 09 Martie 2013 (07.03.2013)

REZULTATELE CONCURSULUI FAZA NATIONALA – 2012

FAZA NATIONALA A CONCURSULUI, EDITIA A XVI-A- 20 APRILIE 2012

ASPECTE DIN TIMPUL DESFASURARII CONCURSULUI

Subiecte si bareme de corectare – FAZA NATIONALA 2012

REZULTATELE CONCURSULUI FAZA JUDETEANA – 2012

Subiecte si bareme de corectare – FAZA JUDETEANA 2012

REZULTATELE CONCURSULUI FAZA NATIONALA – 17 – 19 APRILIE 2011 (Arhiva)

SUBIECTE SI BAREME DE CORECTARE – FAZA NATIONALA – 17 – 19 Aprilie 2011

REZULTATELE CONCURSULUI FAZA JUDETEANA – 2011

PROFIL SERVICII PROFIL UMAN PROFIL TEHNIC PROFIL STIINTELE NATURII

SUBIECTE SI BAREME DE CORECTARE – FAZA JUDETEANA – 2011

Rezultatele Concursului – Faza NATIONALA, 2010

Subiecte si bareme de corectare – FAZA NATIONALA 2010

Subiecte si bareme de corectare – FAZA JUDETEANA 2010

Rezultate – Faza judeteana 2010

Subiecte si baremuri de corectare – Faza Nationala, 2009

Rezultatele Concursului – Faza NATIONALA, 2009

Rezulatatele fazei judetene – 2009

Subiecte si baremuri de corectare – Faza judeteana, 2009

Subiecte si baremuri de corectare – Faza Nationala, 2008

Rezultatele Concursului – Faza NATIONALA, 2008

Apasa aici pentru a vedea programa concursului, Editia 2008

Subiecte si baremuri de corectare – Faza judeteana, 2008

Rezultatele Concursului – Faza Judeteana, 2008

Apasa aici pentru a vedea programa concursului, Editia 2007

Subiectele concursului, faza Nationala, IASI, 26 MAI 2007;

Baremuri de corectare, faza Nationala, IASI, 26 MAI 2007;

REZULTATELE FAZEI NATIONALE 2007(format pdf)

PREMIANTII CONCURSULUI FAZA NATIONALA 2007 (format pdf)

REZULTATELE CONCURSULUI – FAZA JUDETEANA, IASI, 03.03.2007

CLASA A IX-A, CLASA A X-A , CLASA A XI-A , CLASA A XII-A

REZULTATELE FAZEI INTERJUDETENE 2006 (format pdf)

planuri
D. Mangeron

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial organizeaza,

impreuna cu Inspectoratul scolar al Judetului Iasi si Inspectoratul scolar al Judetului Vaslui

Concursul de Creativitate Mecanica “Dumitru Mangeron”

In anul 2015 coorganizatori ai Editiei a XI-a Concursului sunt

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Iasi

si

Colegiul Tehnic “Al.I. Cuza” din BARLAD

Inspirati de atasamentul manifestat de renumitul om de stiinta, profesorul dr. docent Dumitru Mangeron fata de stimularea creativitatii în învatamântul tehnic, organizatorii acestei competitii au hotarât sa initieze un concurs care sa-i poarte numele si care sa transmita mai departe entuziasmul, inventivitatea si dragostea fata de studiul disciplinelor din domeniul mecanicii. Concursul se vrea o alternativa moderna de organizare a unei competitii scolare la care rezolvarea probelor va presupune o abordare creativa a cunostintelor si deprinderilor si lucrul în echipa si care va stimula dezvoltarea gândirii tehnice creative si transferul cunostintelor în situatii noi Concursul îi va determina pe elevi sa-si dezvolte cunostintele, abilitatile si atitudinile, va creste atasamentul pentru scoala careia îi apartin, va crea un plus de motivatie, stiut fiind ca motivatia optima scurteaza timpul învatarii si poate fi o garantie a succesului.

Concursul se adreseaza elevilor din clasele a IX-a pâna la a XII-a de la profilul mecanic din grupurile scolare tehnice din judetul Iasi si din judetele învecinate (apasa aici pentru a incarca Invitatia la Concurs). Fiecare scoala poate participa la concurs cu un echipaj format din 4 elevi, câte unul din fiecare an de studiu.
Concursul consta din urmatoarele probe:
- o proba teoretica sustinuta de echipele scolilor participante;
- o proba practica sustinuta de echipele scolilor participante.
- o proba teoretica sustinuta numai de elevii din clasa a XII-a.
Rezultatul acestei probe, corelat cu rezultatul echipei din care face parte, va permite o clasificare a elevilor din clasa a XII-a, elevi premianti beneficiind de admiterea la Facultatea Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi, fara concurs si de burse de studiu pentru primul semestru din anul I.
În alcatuirea subiectelor se vor avea în vedere cerinte care sa permita valorificarea creatoare a cunostintelor dobândite de elevi la disciplinele tehnice din domeniul mecanic, din trunchiul comun. Se va urmari în mod deosebit stimularea capacitatilor de analiza, de sinteza, de evaluare si de solutionare a unor probleme reale. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovatie si de creatie al participantilor precum si capacitatea lor de a lucra în echipa.
Comisiile care asigura desfasurarea concursului sunt alcatuite din cadre didactice de specialitate din Facultatea de Constructii de Masini si de la grupurile scolare tehnice participante.


Fiecare proba de concurs va fi apreciata cu maximum 100 puncte; stabilirea punctajului final se va face ca medie ponderata a punctajelor obtinute în concurs, astfel:

– Punctajul echipei: PE = 0,4PPT + 0,4PPP + 0,2P12

– Punctajul elevului din clasa a XII-a: PXII = 0,6P12 + 0,2PPT + 0,2PPP

în care:

PE – Punctajul final al echipei
PXII – Punctajul final al elevului din clasa a XII-a
PPT – Punctajul obtinut de echipa la proba teoretica
PPP – Punctajul obtinut de echipa la proba practica
P12 – Punctajul obtinut de elevul din clasa a XII-a la proba teoretica individuala (OMM)

Programul CONCURSULUI DE CREATIVITATE MECANICA
DUMITRU MANGERON”
Editia a XI-a, 2015 este urmatorul:

MIERCURI  06 MAI 2015

8,00-8,30 Primirea grupurilor participante
8,30 –9,00 Festivitatea de deschidere
9,00-13,00 Sustinerea probei scrise pe echipe, sustinerea probei practice , sustinerea probei pentru elevii din clasa a XII-a

10,00- 13,00 - Workshopul  cadrelor didactice  “Inovare si creativitate didactica” ;

13,30-14,30 Vizitarea Facultatii de Constructii de Masini
14,45 – Afisarea rezultatelor probelor scrise
15,00-17,00 Prezentarea publica a probei practice
17,30 Festivitatea de premiere

Fiecare Grup Scolar Participant / Colegiu Tehnic va avea un nume de concurs si insemne proprii. La sustinerea publica a probei practice fiecare echipaj de elevi va fi sustinut de colegi dupa un program ales de fiecare echipaj. Modul de sustinere si creativitatea manifestata contribuie la Punctajul obtinut la Proba Practica (PPP).

Fiecare unitate scolara care doreste participarea la concurs va trimite organizatorilor formularul de participare completat pana la data de 15 Martie 2014 si sa trimita formularul la urmatoarele adrese iuliana_adomnicai@yahoo.com

Apasa aici pentru a vedea REGULAMENTUL CONCURSULUI 2014

In cadrul Concursului se va desfasura Worshopul “Inovare si creativitate didactica” ce are ca scop constituirea unui cadru care să permită schimbul de opinii şi experienţă, pentru iniţierea şi realizarea de parteneriate educaţionale între mediul didactic universitar şi mediul didactic preuniversitar. Secţiunea se adresează cadrelor didactice din mediul preuniversitar şi va permite expunerea realizărilor individuale sau colective ale cadrelor didactice, fără taxă, precum şi publicarea într-un volum editat de o editură recunoscută CNCSIS dacă lucrările sunt în limba română iar dacă sunt în limba engleză, în Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţiile Construcţii de Maşini, Matematică, Mecanică Teoretică şi Fizică.  Participanţii sunt rugaţi să trimită lucrarea care urmează să fie prezentată (oral sau poster) la conferinţă, până pe data de 01 Mai 2015, pe adresa negoescu@tcm.tuiasi.ro. Lucrarea se redactează conform instructiunilor din http://www.cm.tuiasi.ro/buletinul-ipi/.

DIN ARHIVA

Rezultatele FINALE – elevi clasa a XII-a – 2014

Rezultatele FINALE pe echipe – 2014

Subiecte  2014

Barem – 2014

Comisiile Concursului,2014

Echipaje, 2014

Comisiile Concursului,2013

Echipaje, 2013

Rezultatele FINALE – elevi clasa a XII-a – 2013

Rezultatele FINALE pe echipe – 2013

Subiect Echipe 2013

Subiect – clasa a XII-a 2013

Barem – Echipe 2013

Barem – clasa a XII-a 2013

Rezultatele FINALE – elevi clasa a XII-a – 2012

Rezultatele FINALE pe echipe – 2012

Subiect Echipe 2012

Subiect – clasa a XII-a 2012

Barem – Echipe 2012

Barem – clasa a XII-a 2012

Comisiile Concursului,2012

Echipaje, 2012

ARHIVA

Rezultatele FINALE – elevi clasa a XII-a – 2011

Rezultatele FINALE pe echipe – 2011

Rezultatele probei teoretice – elevi clasa a XII-a – 2011

Rezultatele probei teoretice pe echipe – 2011

Subiect Echipe 2011

Subiect – clasa a XII-a 2011

Barem – Echipe 2011

Barem – clasa a XII-a 2011

Comisiile Concursului,2011

Echipaje, 2011

Rezultatele finale ale probelor pe echipe 2010

Rezultatele finale ale concursului pentru elevii de clasa a XII-a, 2010

REZULTATELE PROBELOR TEORETICE 2010

Comisiile Concursului,2010

Echipaje, 2010

Rezultatele finale ale probelor pe echipe 2009

Rezultatele finale ale concursului pentru elevii de clasa a XII-a, 2009

REZULTATELE PROBELOR TEORETICE 2009

Comisiile Concursului,2009

Echipaje, 2009

Rezultatele finale ale probelor pe echipe 2008

Rezultatele finale ale concursului pentru elevii de clasa a XII-a, 2008

REZULTATELE PROBELOR TEORETICE 2008

Apasa aici pentru a vedea COMISIILE CONCURSULUI 2008

ECHIPAJE 2008

REZULTATELE PROBELOR TEORETICE 2007

REZULTATELE FINALE – EDITIA -2007

REZULTATELE CONCURSULUI PE ECHIPE, EDITIA 2007

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU ELEVII DE CLASA A XII-A, EDITIA 2007

REZULTATELE CONCURSULUI PE ECHIPE, EDITIA 2006

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU ELEVII DE CLASA A XII-A, EDITIA 2006

Top